بازدید کل: 341826

بازدید امروز: 106

بازدید دیروز: 133

 
                                          601
 
اشتون نون ده خورش مو ور نکنده          کاتون ده کیی دنو بر نکنده
جاباهم سازیگاری دانن اما                     نه دکلو هشکین مو سر نکنده
 
                                          602
 
کته یی باد و بود ادر ببی یه               مرتون وانن نه وله شر ببی یه
تمومی آدمون مو قهر هاکرته              نه بد به یه انی بد تر ببی یه
 
                                          603
 
قطره مد وانن مثلی طلایی                  بعضی وانن عه سر ندار بلایی
مرده مون مرده یی زنده مون زنده         عه اشتره زوندی دو دیم کلایی
 
                                          604
 
ته موی پینده رسن ته دیده شیلا              ته جش ده عه بگردی مه شکیلا
چیچ بونده بخوری ته چشی پرون               ته سفره یی دله عه یکه کیلا
 
                                          605
 
آسمونی مه ره ماتم بیارته                  ستاره یی مچی مر غم بیارته
ادر بلا مه سر آورته وانده                    هرچی ته سر آورته کم بیارته
 
                                          606
 
غم و غصه دره مه دل ده بنده                 مه دلی رزی دله غم کالنده
ممو چه کار دانده چیچ ممو خوانده            بلا همه ترا مه ره وارنده
 
                                          607
 
جم خو ده جم هاکه دچین تاوره            وتی نه لا کته یی سر نسره
کتی وو شیطونه وقتی چو کنده            نه ده واقو هادار تا تو نپره
 
                                          608
 
اگر پینده اشتون ده یال واکرین                  وقتی که ره ای نین مهمون بیارین
پشه مرون ده چشی سر هو چی نین        مستنه مس بابا ده خوی هادارین
 
                                          609
 
قدیم وقتی مرتونی هامی که جنگ           محکم میکه اسبونی دهنه وو  تنگ
صحرا بر می شوین جا با دنگ و فنگ         انون اسلحه به چو وو کلاسنگ
 
                                          610
 
مه بمرته دل ره لُغُز نخونه                   اشتون ده مه دلی دشمون نزونه
اگر دکل مه ره ره وناکنده                    نه آینه ده هچین مه چش نوونه

                                          611
 
مه هردوپه امستی لنگ ببی یه             پیر آدمونی وری چنگ ببی یه
مه نر مه دل سه لتی سنگ ببی یه       ادر هم ده ی کاتون ره تنگ ببی یه
 
                                          612
 
هم صحرا ره وی یاری گل بیارته           منقا لونی هو چو نه ده نخورته
امست ادر خاره وی یار ببیه                 هم پسونی دو جنگولو بدارته
 

تاریخ ارسال: 1391/3/22
تعداد بازدید: 2376