بازدید کل: 336144

بازدید امروز: 77

بازدید دیروز: 189

 
                                          613
 
مه خاره سرگیرا چِه نیژببی یه              مه خورش و روون جا تیژ ببی یه
نُه روخونه ی ادر فخون هاکرته               مه هر دو گوش نوونجه گیژ ببی یه
 
                                          614
 
اشتون ده خلی لیز ما لیز واکرته             مه وی یار ده مه ره پییزواکرته
یون دونیا یی ادر مرتونی دله                  چه کرته نه مه چش ده هیز واکرته
 
                                          615
 
عه هجه یکه لقمه مست نه بُیی          اگر ندارته هجه پست نه بیی
نزوندی خاره یه یا خرته کاره                 زنده کُش و مرده پرست نه بیی
 
                                          616
 
یکه دقه هچنی ننرنده                          بیخوتره مرتون مو دسرنده
نه کرکو ده اگر کو کیش بواژه                 روایی وری انون روف پرنده
 
                                          617
 
پسته لو کوچه مون شوند ی   بخوسر          نه تُکه ژر شوندی راسته  قلی سر
اگر یون کار بهین جه تا به محشر                 ادر دری به یه یه مه سرم سر
 
                                          618
 
ادر عه به نستی مه یاری برکه             آسمون و زمین مه ره ببرمه
یکه سنگو بمه مه تله بشکه                مه تله بشکه وو مه دل برومه
 
                                          619
 
ته دل و جون همیشه با خدا بو               ته نیگه دار علی یی مرتضا بو
نمازی سر دعا کندی همیشه                ته تنو داییمند ه بی بلا بو
 
                                          620
 
خدا زونده عاشخی ده کناری                وی یاری ده کنار ره دل نخاری
یکه شاخه ی ی سر هجه ننستی         نزوندی عه پییزی یا وی یاری
 
                                          621
 
کاتون ره نمشون لالا بواژین                  انون ده خا بالی بلا بواژین
اگر چه نقره ین خا کشی کاتا               انون ده تو تو لو طلا بواژین
 
                                          622
 
همین انجوده نه دونیا بگیرین                اشتون ره نه دونیا جگا بگیرین
هشکین بنه کنن خا داد برسن              اشتون را اشتره بنا بگیرین
 
                                          623
 
بشین بشین بشین دعا هاکرین            ادکی ده خدا خدا هاکرین
جین جی وون ره دعا ثنا هاکرین             یون کار مو خدا ده رضا هاکرین
 
                                          624
 
چه اشتون دل ده ادر چه وجین نین        اشتون دیم ده چه بیخوتی ورون نین
یون دونیاره ادر لهو چه نین                    اشتون نون ده خدامون چه نگی نین
 

تاریخ ارسال: 1391/3/22
تعداد بازدید: 2284