بازدید کل: 336139

بازدید امروز: 72

بازدید دیروز: 189

 
                                          625
 
نه کتی وو کی یه دره بُربنده                 مه دلو خلی خلی نه ره شونده
عه نزوندی مه کار به کی رسنده           مرتونی غم دره مه ده کشنده
 
                                          626
 
کاری هاکه خدا تد جون بواژه                   ته خاره ده اهلی ایمون بواژه
بره جون ته ده واندی صب ببی یه           خا طلا ده په که اذون بواژه
 
                                          627
 
وقتی دونیا ره غم و غصه خوندی           اشتون پرون خجالت زده بوندی
خدا یا تو زونده نمومی عمر ده               جز ته برکه هشکین برکه نشویی
 
                                          628
 
هر چی بخای تمو خواندی خدایا            نمازی سر ته ده واندی خدا یا
اگر دونیا ببو جا غم و غصه                    ته ده داندی چه غم داندی خدا یا
 
                                          629
 
هم که ده سلی گافه گافه کرته            مه غم و غصه ده اضافه کرته
مه دل مشته عه نزوندی چه کری          یون دونیا یی مه ده کلافه کرته
 
                                          630
 
نه دیفاری پرون بدی یه یله                  وتی ور نسره نه وله کله
اشتون ده واقو دار حصاری دله              نقالکی نسره نوون جه  تله
 
                                          631
 
 نه دونیاره شونن خا می و پشه            خا ره وهارزنن یکه خلی که
شکری خدا بازم خا همره درن                پشه مری جگا خا خاک و بره
 
                                          632
 
خل ساله بشویی هم ده مون دوری           خا سنگسری وون مو خلی جوری
اگر خا ده پینده مه ده بشناسین                حاج خدردی علی مسینی پوری
 
                                          633   
 
نه نه  نه نه  نه نه ته بلا مه جون           شُو آینه یی ته ره خونندی قاروون
اگر مه خون به یه یه ته واندی                ته کاری سر بخون دتنی قربون
 
                                          634
 
اگر تمومی صحرا نم ببه یه                   اگر هم روخونه زمزم بیه یه
اگر دریا ببو آل تر نکندی                       عه ترسندی مرتون ره کم بیه یه
 
                                          635
 
آدم پیر وابونده هاکرین باور                    صبی گا وو کم کم بونده نمسر
نه ده لشه گینده صی سالی دیگر         کس کاتونی وری هاکنده سر سر
 
                                          636
 
ا ر  بونی کس کاتونی بپر بپر                 زمین مو په بونن پیندری فنر
کم کم یال هابونن هاکرین باور               پیری اینده هم که ده ژننده بر
 

تاریخ ارسال: 1391/3/22
تعداد بازدید: 2686