بازدید کل: 335024

بازدید امروز: 129

بازدید دیروز: 175

 
                                          637
 
هشکین خاطر ته چش ده تر نکنده         شیطون ده کیی دنو بر نکنده
مرتون حرف ده هجه باور نکنده               ادکی ده هشکین مو سر نکنده
 
                                          638
 
مه دل ده خون دکرته کی ره شونده        دره شونده وگردینده دبونده
مرتون کو نزونن ممو چه   کنده                انون نظر اینده مه غم ده خونده
 
                                          639
 
آی امستی هم صحرا واش ببی یه        نه خور گاردن یکه پر پاش ببی یه
یون جاونون مو ویتر کویری دله               مه پو رو امستی مه تاش ببی یه
 
                                          640
 
مالونی پَسری فک فک چه کنده            گشنده وه یرون ده چک چه کنده
تو عجله دانده دلی برسه                     یون نازنین مالون ده ترک چه کنده
 
                                          641
 
ته زبونو ادر حَبی نباته                         چه همسه وونی دیم ده خاک دوپاته
میات تو چه زونه مه ته ره بوات              ملا مر جُوو یی مه ره بواته
 
                                          642
 
همیشه زندگی خا ره وی یار بو             خا دشت و کوه و صحرا لاله زاربو
امیر المومنین مولا خا یار بو                    نو رویه سالی نو خا د سازیگار بو
 
                                          643
 
مه ماشره ورون ده برر نکندی               انون ده مه نظر امست هاداندی
انون ده برشوشی مه دل نوانده            نزوندی  چه کری اشته نزوندی
 
                                           644
 
مه پس امست به بی ین یاله لته         بگرته سرتا سری دشت و خطه
مه دری کُلی جاخوشه دبسته             مه انی خار نکرته نه ره چته
 
                                          645
 
جا شکیلو هستن عه یکه خرته            مرتون مه ده وانن مظفر پته
هشکین مه رسنن با طعنه وانن           وتی رُو وابی یه نه آلی شته
 
                                          646
 
نُه رندی مد میات مه یار و یاور              چه کنده کی دره کونه قلندر
نه جواب ده بوات با طعن تخسر            تو رند و عه قلندر یون به یون در
 
                                          647
 
دونیا ده اشتون ره نو رو هاکرین                نو رو بمه جا کاری نو هاکرین
په بین بشین جاونون مو صلف هاکرین       بکشته چله وون ده سو هاکرین
 
                                          648
 
یون دونیا یی دله هوچو نداندی            اگر نداندی یم هو چو نواندی
هچین دری شوندی تا ونه گردی          مه دست دنه اگر خاده وهاندی

تاریخ ارسال: 1391/3/22
تعداد بازدید: 2306