بازدید کل: 347923

بازدید امروز: 166

بازدید دیروز: 226

 
                                          649
 
الون که بر ایندی ایندی خا برکه               تو هر جنی بشو ایدی ته همره
کی ره شونده دره مه دل ده بنده           مه ده توکو وتی مه دل بترکه
 
                                          650
 
صحرا سوز هابی یه گل دسته دسته       آدم هجه انجو نبونده خسته
اما خلی حیفه یون خاره جگا                    جا انجو درن و مه یار دنسته
 
                                          651
 
مه دل ده غم بگرته غم بگرته              نزوندی نِه کی ره ماتم بگرته
اما اشون بدی مه ورو نسته                حسین حسین حسین ده دم بگرته
 
                                           652
 
مه دل مه تن دله قرار ندانده                 عه اشته نزوندی چیچ نه ده بنده
رنگه رنگه ممو خوانده نوانده                  دکلو بشینده یا بنه   شینده
 
                                          653     
ادر په دارونده مه شل بدی یه              سه پش گوشو دارونده کل بدی یه
تو جوونه ته ره تجب ببی یه                 مه یون وری کارونده خل بدی یه
 
                                          654
 
مه رفقو اینده پینده درنده                     همی مد بوینه مه روف پرنده
نزوندی نه نظر مد بد بگرته                   هشکین مو جنگ دانده مه بر سرنده
 
                                          655
 
دری که خارکندی جا نیم تلسه             انی یم نبی یه خاره دل مُسه
ادر مس مس هاکه مه دلی خاطر          مه که تموم ببه کله د خسه
 
                                          656
 
شونده رو ته ره دری پرندی                  گاهی په بوندی وو گاهی نرندی
مه یار ده بواژین صحرایی دله                اگر امشه نه یه یه عه مرندی
 
                                          657
 
عه نزوندی چی ره دری خویندی           مه نظری دری دیونه بوندی
آخر جاونونی دست عه بوریژندی           سر دله واکندی وهاندی شوندی
 
                                          658
 
نزوندی چه ادر مه ره ترنده                   تا مه ده ویننده وهانده شونده
اگر هم په نبو مه ور نرنده                     بیخوتره مه دل ده و چیننده
 
                                          659
 
خا دو دو ره گلی وری واشونده              نی ور نرنده وو غش غش خویینده
مه ترای آدمون ده تا ویننده                   دازی وری هول دینده درگسنده
 
                                          660
 
ته تُکو نواژه حبی نباته                         ته سور دیمو سمینی بُخسماته
به نه کندی بواژی کی واشونده            خدایی تد ادر شکیل بساته
 

تاریخ ارسال: 1391/3/22
تعداد بازدید: 2461