بازدید کل: 347917

بازدید امروز: 160

بازدید دیروز: 226

 
                                          661
 
مه دل تنگه مه دل تنگه مه دل تنگ        دونیایی غم مه دل ده ژننده چنگ
یون خرته ره وو سنگلاخی دله               مه بار سنگه مه بار سنگه مه بار سنگ
 
                                          662
 
تندور ده گرم هاکه مه حمیر ورمه           دعوت خواری داندی عه عُرسو زومه
مه عرسوده دره شوندا گودری               نه قدی آینه ده دیندی دیم نمه
 
                                          663
 
مه دل هجنی مه ره مست نکنده            مه کاری سر یون دست نه دست نکنده
مه مشت هاووه دل وقتی حرف اینده       ول چنه وونی وری وست نکنده
 
                                          664
 
کیه نه خوننده با دله زاری                     نه صدا مه ده گینده دل نخاری
مه دل وانده بشون چمندی دله             وی یاری وارشی وری بواری
 
                                          665
 
نمسری بشون کوهی پادمون               نه ترنه یی دله سفره وارونون
وارونون و پنرون و بخورون                     خدا ده ته خونا بدون بواژون
 
                                          666
 
هم کلکی  امستی تونگ ببی یه          مه  چش هم رزی وه یی گونگ ببی یه
چو کچا ده بیا گرماکه متده                  مه کره مه نظر گرمونگ ببی یه
 
                                          667
 
آدمیزاد ادر بیچاره وو غُه                       بشو ایی ببو نه چیچه جُه جُه
ادر ممو دکُوی یه دکرته                       طام پورزوی وری مه دل ده لُه لُه
 
                                          668
 
ته ره ده عیی کرته کی ره شونده          نه دست جهندمه مگر نزونده
دیم ده وگار دن و اگر وگرده                   یهشتی بر برونی وره بونده
 
                                          669
 
امشه صحرایی دله بار بگرته                  پسون وری مه ده نخشار بگرته
دله واشویی وو بدی مه شعری             مه داری دیم ده یادیگار بگرته
 
                                          670
 
دونیایی کار خل خلی خویه دانده           ترسنده عیی ببو مه ده پانده
مه خبری وانده   یون خاره رفق              اشتره شونده وو مه ده وهانده
 
                                          671 
 
یکه غوغا ببه هم کیی برکه                 مه کاتونی می یا بمه هم پشه
نِه عمر و هر چی بُه آخر برسه             یکه پنه په بُه تعبه ورشکه
 
                                          672
 
تا پسته لِو ده قالی وارونندی                ایبی یکه چله نِه ور چونندی
اگر تهرون ترا مه یار نیه یه                    همی امشه اشتونده خوت وونندی

تاریخ ارسال: 1391/3/22
تعداد بازدید: 2723