بازدید کل: 335030

بازدید امروز: 135

بازدید دیروز: 175

 
                                          673
 
سیزده به در وقتی شونین خا صحرا         گلو ده نچینین خا دستی بلا
جغر ده حال دینده یون وری جگا                اربونی خا درین شونین تماشا
 
                                          674
 
مه دل ده ببرته ته دیمی سالی           ته شیرینی پینده روون چنگالی
ته هونر ده هشکین واپرسه واندی        تمومی دونیا یه و ته دستی قالی
 
                                          675
 
جادعا هاکرون وارش بیه یه                  رو خونه یی ترا خونش بیه یه
هم صحرا سوزابو وی یار وگرده             مال دارونی جغش جغش بیه یه
 
                                          676
 
راضی واکرته اشتون مو خدا ده              پیغمبر و علی یی مرتضا ده
ته خونه یی پدر وانده فلونی                 خدا بیو مرزه نه نه فاما ده
 
                                          677
 
تو کو هجه مه غم رضا نبونده                شونده رو دره مه غم ده خونده
پس چِه مرتون دله مه ده نقالکی           میونی خونده یی وهانده شونده
 
                                          678
 
مه کار و زندگی ببه درم شور                    خدا یی وچپینده مه ده یکه پور
مه موی اسبی وابه مه هر دو چش کور       ادر یون نوونی هاکرته مور مور
 
                                          679
 
بخورته زرشک و سُوو اش هلکُک           بُچونی وری زخمه مه آل و تُک
خدای خا روزی ده  هاکه خا مندر           مه روزی ذلتی ببُه چُک به چک
 
                                          680
 
کوسنگ گیری نداندی زنبیل گاردن          مه دست ده بگی وو ببه بگاردن
مه دل اشتون ره خلی تنگ ببی یه          ته آینه یی دله مه ده هماردن
 
                                          681
 
مه ده انجو وهاشته کی ره شونده         چه کار هاکرته انجو دنه بوتده
یکه دفه مه ده بکش چه نسته               ته دل ونَرینده یا بنه کنده
 
                                          682
 
بمی یه نرمه وارش نرمه وارش              به جایی وارشی دگرته آتش
درگسوه آتشی خرنش خرنش               مه هر چی هاکه بر بشُه مه بون کش
 
                                           683
 
تو مه همیشه یی راز و نیازه                 تو قبله یه نزون یا جا نمازه
نزوندی چیچ بواژی ته سزا بو                ادر زوندی جاونونی چاره سازه
 
                                          684
 
همه وقتی خداده ویر هادارین               خا دل و گوش و چش ده سیر هادارین
مرتون دله بشکوه شاخه نه بین            اشتون قد ده همیشه تیر هادارین

تاریخ ارسال: 1391/3/22
تعداد بازدید: 2279