بازدید کل: 336144

بازدید امروز: 77

بازدید دیروز: 189

 
                                           685
 
هم می بمرتُه وو یتیم ببی یی              نه یاله دار به یی دو نیم ببی یی
پشه بشه یون دو شه سالی دله          مه ده وتی یون دیم نه دیم ببی یی
 
                                          686
 
دوشه رویه ممو کناره کنده                  دیم وگارد ننده مه دل ده بمده
نزوندی مه چه کرته مر نوانده                مه ده توت داری وری هوشننده
 
                                           687
 
مه گاره یی پسونده ره بدی یه                  مه خرمنی گنوم ده وه بدی یه
هم گاره وو هم صحرا وو هم چشمه          هم شیر وا وو هم شت ده له بدی یه
 
                                          688
 
وی یاری شتی وری بر نداندی              سرم سرونی دله سر نداندی
چون ساله اشتون مو خبر نداندی          مه عیب یونه دکل مندر نداندی
 
                                          689
 
مه دل دد دینده وو مه کش و وکو          نزوندی چه ادر هاکندی لُکو
بسوتی پیندری دیگی یی چکو             تا دیم وگاردنه ببی یی حکو
 
                                         690
 
مه په ده بشکته ته دستی بلا              مه دست ده بگی وو ببُه مه عصا
ته مه ده پیر کرته جاونون ره بوا             نترسه عه تمو نگیندی تمخا
 
                                          691
 
سی سلکی وری عه ناله داندی           نه کاری بلتی نه طاله داندی
مه دل خوشه قدیمی وونی دله            یکه رفقی هفتا ساله داندی
 
                                          692
 
جزه لویی وری عه درگسندی              وه یی دله دیندی عه دوزندی
اگر بواژه بمر عه مرندی                       همی یون مو مه یاری دل ده بندی
 
                                          693
 
هیزلک نه بُه یه چه هیز وابی یه           درسته آینه به یه ریز وابی یه
تمومی دونیا مون تو بوریژینده               نصمه صبونی وری لیز وابی یی
 
                                          694         
 
لوسه مهرونی وری چه سینده             دو چشو دوکالته مه ده وتینده
هر چی عه بنگیری مه چشی دله         کس کاتونی وری مه دست وگینده
 
                                           695
 
بیخوت مه ره هرم هرم چه کنده            مرتون دله مه آبرو ده بنده
همی یونخاطری تو ادر سالی               هر چی وزنده هجه نرسنده
 
                                          696
 
تو کو دایم دره حق هو ژننده                 چه هر چی ره مرتون ده رو ژننده
عه نزوندی هشکین ته ره نوانن             تو چه هرچی خونده لهو ژننده
 

تاریخ ارسال: 1391/3/22
تعداد بازدید: 2287