بازدید کل: 347933

بازدید امروز: 176

بازدید دیروز: 226

 
                                          697
 
مه کار و بار ببی یه کاتا بازی                 یکه کَروچ بنه کندی بسازی
هم مری وقتی مه هرزگی می کرد        نی نُلفین به  نون آهو وو تو تازی
 
                                          698
 
گنوم بیی هچین ببی یی انجه              مه دل ده نواژه گرمه خولنجه
دونیا آتش گینده خدای نکرته                 مه یون بسوته دل اگر برنجه
 
                                          699
 
یوز پو کندی نداندی یاله مره                 هر چی نظره گیندی بونده تره
مه رفق مد وانن  هم ده یی دله            دکلو ندی یه ته وری وره
 
                                          700
 
وارش دگرته دره ال ژننده                     نه تنی پیلکو بل بل ژننده
آسبه نوی کله یی نزم ده وتی             زمین و آسمون ده نل ژننده
 
                                          701
 
استو  استو تو مه رسنده مه ره            مه ده جلو وونده کی بنده دره
دکل حرف نژننده لال ببی یه                 ته تروک دوسی سه چه کنده دره
 
                                          702
 
مه دل ده نواژه گو گو لو جاری               یون خشکه سالی  و یون بد بیاری
هوچو وناهاشته  مه یون دوبیتی            بلکشی بمونه مه یادیگاری
 
                                          703
 
ادر ببرمی یی مه دل بترکه                   مه ده قربونی که خا کیی برکه
ته تن و سالم و ته  دل وو شادون          ته کاتون ده بوینی عرسو زومه
 
                                          704
 
یون دونیا یا خدا بونده یا خرما                یا کی دنو بونده یا دشت و صحرا
تو هسته مه امیدی هر دو دونیا             الهی عه ببون ته بالی بلا
 
                                          705
 
الهی عه ببو ته دستی بلا                       مه ده ماشین چونده بنده تماشا
ته کار وبار همی شه راست وریس بو        امیرالمومنین ته پشت و پنا
 
                                          706
 
مه ده وهاشته و لوک لوگ چه شونده          استو استو بشه تو خسته بونده
ادر ته خاطری کباب ببی یی                        نزوندی دکلو زو  نده نزونده
 
                                          707
 
ته ویر مه سر آورته کی ره شونده          مه دل ده بر نبرته کی ره شونده
دکلو مد ونه تینده ووشونده                   اگر مم قهر نکرته کی ره شونده
 
                                          708
 
تو هجه پارد ه سو وو یل ندانده              پیلکویی وری بل بل ندانده
آتش گیندی وقتی مه چشی دله           مرتون وانن تو مه ره دل ندانده  

تاریخ ارسال: 1391/3/22
تعداد بازدید: 2802