بازدید کل: 347923

بازدید امروز: 166

بازدید دیروز: 226

 
                                          709
 
فنر ده سو هاکرته کی ره شونده          نماشونه وگردنده خسنده
اگر وگرده کو خلی خاره یه                   اقلا تریکی مه دست مسند
 
                                          710
 
مه پوری هگرته دو خاره سیکا               طلا وو کرک و کوتر و خر مرجا
انون ده کی پینده هاداره زوندی            هم یکه وجق که نبونده جگا
 
                                          711
 
اربونی زندگی خا ره وی یار بو               امیر المومنین خا واقو دار بو
خا یم نمازی سر دعا هاکرین                یون هف صی دو بیتی مه یادیگار بو
 
                                          712
 
کویری کالی پل ده کی دبسته             هر کی دبسته نه خدا پرسته
هم پشه خدا مرزه ی مه ده می یا        امیر کوری دبسته نه ده وسته
 
                                          713
 
چه دکلو نذ ر و نیاز نه کنده                  وضو ونه گینده نماز نه کنده
هر چی ته چش خاره یه ده هاکنده       خدا وو مرتون مو اعماز نه کنده
 
                                          714
 
خدا بخواهی یه ارباب به بی یی           کس دفتر و به یی کتاب ببی یی
خدای مر ها بواته وو یون دونیا              زمین و آسمون ده صاب ببی یی
 
                                          715
 
عه صب تا نمسر دری وزندی                آخرم نزوندی عه کی ره شوندی
خدا یا تو بوا دونیا یی دله                      آخر عه هو چو بوندی یا نبوندی
 
                                          716
 
خل ساله بشویی هم ده مون دوری           خا سنگسری وون مو خلی جوری
اگر خا ده پینده مه ده بشناسین                حاج خدردی علی مسینی پوری
 
                                          717
مه ده مرتون دله گو گو نکره                 نه بمرته چله ده سو نکره
اوو تو ندانون مرتونی دله                     مه وو ته آبرو مو چو نکره
 
                                          718
 
اشتون جگا پنه شر شر نکره                 هو چویی خاطر کره بر نکره
اشتون ده آدمی بد سر نکره                 بیخوت بیخوت مرتون مو قهر نکره
 
                                          719
 
آدم پینده همیشه نون رسون بو            آرشه خورشی دله واروون بو
تا نه دست بر اینده دونیایی دله            پینده کمک به حالی یون نوون بو
 
                                          720
 
نه دولخی دله کمین سواره                 کی ره شونده نزون چیچ نه ده کاره
انی مرتون وانن ته خاره یاره                 عه وینندی مه دل نه ره نخاره

تاریخ ارسال: 1391/3/22
تعداد بازدید: 2541