بازدید کل: 336149

بازدید امروز: 82

بازدید دیروز: 189

 
                                          721
 
ته جله وز دره مه ده کشنده              نزوندی چه کنده مه دل ده بنده
ته خاره ده مه ده تماشا دینده           اشتره شونده وو مه ده وهانده
 
                                          722
 
هچین آبرو داری جا وسرته                   مه یاری مه آبرو ده ببر ته
تمومی ده وو در ده توت بژی یه             مه ره مشهور نومه ده پُر واکرته
 
                                          723
 
وی یاره گلی بژی یه جوونه                  بلبل ده بوا تو کو تر بخونه
مه ده  خوی هادار اگر پیر ببی یی         ته ره یون دونیا دل لاشی نمونه
 
                                          724
 
وی یار ببی یه وو سُوز و سه بلگه          گل بارون ببی یه ادکی جلگه
خیل خون جا بشوین خا دستی بلا         مه دوازنین واشی یی تنگه
 
                                          725
 
جا صحرا ری ژی ین وی یاری خیل خون         پینده جا بچینن توپا وو سوربون
هم دل خفه یه وو ادکی ده خون                  اشتره نزونون درون چه کنون
 
                                          726
 
به یه یین دشت و صحرا گل بکالون        انگشتک دی نون و سومه هاکرون
اگر ابر و هم گلی سر نواره                   هم هر دو چشومون وارش بوارون
 
                                          727
 
نُه دولخی دله کی دره اینده                مه دل و چش و جون نه ره خویینده
نه ژری چشمه سر هنار وگینده            نه چش همه ترا مه ده وتین ده
 
                                          728
 
دونیا ده مد هماردن                            یون وه مه ده دوازن
اگر دیم ته نمی یی                            مد خون دله وغالتن
 
                                          729
 
کلیز دومو یون وه ده صاب ببی ین           هم خاره قدمو سُه کاب ببی ین
دونیا پش دیم ببی یه تو ویننده               نه گدا کتی وو ارباب ببی ین
 
                                          730
 
مرتون دله ادر لُولو نکره                        هم کرمیک چو وو ده بی قو نکره
خاره آدم ببه ته چشی بلا                    یون مرتونی دله مد هو نکره
 
                                          731
 
نه نه مه کیانوش مه دلی پاره               ته خاره عروسی تد گل بواره
مرتون ده بواژین به حقی مولا               مه سر بموه ده خا سر نیاره
 
                                       
 

تاریخ ارسال: 1391/3/22
تعداد بازدید: 3265