بازدید کل: 347917

بازدید امروز: 160

بازدید دیروز: 226

  مس بابا              
 
مس بابا ته ره با با نبونده                      کد خدا ته ره خدا نبونده

نون کور نبه وو نترسه آدم                      یکه لقمه مون گدا نبونده

گوت چو ده وگرته کی ره شونده            انداک کو ته ره عصا نبونده

پوشتنا اگر نیونده خرما                         خرما ته ره پوشتنا نبونده

هر چی پینده دل دینی به دریا              دکلو مه دل رضا نبونده

هر چی سری جایی خویش محفوظ       سر گیرا کو لمچخا نبونده

هر ساله خا درسه آب با با                    هم درس کو جا آب بابا نبونده

ای آدمی بد بیار په به                          شیطون اده بد ادا نبونده

اگر چه جا چین جی وون واشونده          مورشوو انر پا پا نبونده

ادویه هگرته خیل ره شونده                   پوتنک ته ره نا نا نبونده

دایم دره ورجه وورجه کنده                    تجبی چه تد جفا نبونده

یکه کاتا داری مو بیزاره                         یکه وانده مد کاتا نبونده

از دستی بلا نناله ای یار                      درویشی کو بی بلا نبونده

دونیا  اگر انجو مون بشوین                    صحرا کو ممو جوا نبونده
 

تاریخ ارسال: 1391/3/22
تعداد بازدید: 2639