بازدید کل: 347931

بازدید امروز: 174

بازدید دیروز: 226

          موجک
 
مرتون ده اگر محک ژننده                      اشتون ده دره کلک ژننده

 موقعی سومه کو حال ندانده                دب نژننده لیتک ژننده

اشتون ده ادر تو وه دکنده                     له له یی جگا توتک ژننده

چشمک نژننده چون بی حاله                بی خوتی مه ره موجک ژننده

دونیا دلی تر وگاردننده                         هر چی ده کو نا خونک ژننده

په دیفار هاژی یه هر چی واندی             په به نکره روکک ژننده

نه نه ته بلا ده عه بگردی                     چی ده یه دره پینک ژننده

ته چشی اسوره مه ده وانده                شوی ده دره پیلک ژننده

در  حکمی عدالته معلم                       چی ره تو مه ده کوتک ژننده

اشتون کتی وو ده ناز کنده                   هم کاتونی دیم ده چک ژننده

ملهم بیارته وو استو استو                    مه زخمی سر ده نمک ژننده

ویرونی ده جا آباد واکنده                      چوی کو کویری تک ژننده

سازندگی یی کو تو هاکنده                  دشمون ده دره پاتک ژننده

فقیری کاتا ندانن لاولو                          تو یی کو پسون ده لک ژننده

ای ابری کرم رگر نواره                           صحرا ده ترک ترک ژننده
 

تاریخ ارسال: 1391/3/22
تعداد بازدید: 2620