بازدید کل: 335030

بازدید امروز: 135

بازدید دیروز: 175

         خرته خاره
 
دایم تو دره ممو کونده                         حمیری وری مه ره ترنده

غیبت ببی یه ته کار و پیشه                 مرتونی گونا ده چه شرنده 

کرچه کرکه وو تا پیشتو کندی               بی ارادوون وری خسنده

بمر بشه ای پلشته اسبه                    دونیاره مه آبروده بنده

خرته خاره ده نزونده چیچه                   پوست و پارچه ده با دوژنده

مه کفش ده ببرته وو مه لاولود              مه چشی دله دره وژنده

سیکار ده ادر پریس بدی یه                  قلیونی وری دره کلنده

پیر ببی یه وو ادکی آدم                       خرته خاره ده انی نزونده

یون وری اگر تو پیش وگیره                   هو چو تو آخر سری نبونده    

لج کنده اگر نبونده ملا                         اشتون ده  دره تو ضایه کنده
 

تاریخ ارسال: 1391/3/22
تعداد بازدید: 2995