بازدید کل: 322932

بازدید امروز: 48

بازدید دیروز: 84

         پسکل
 
مه هر دو په نقالکی شل ببی یه                مه کله ده وتی جا کل ببی یه

کچاله خس به یی یون ادر سالی               مه جگا تاژه گی پشکل ببی یه

نزوندی نیل بگردی یه چه کرته                   هم کرتوی زیره پلپل ببی یه

حقیقتی خاطر مه رفق وانده                      ته شیرینه زبونو تل ببی یه

مرتون ده ویننده سلی ببرته                      وانده مه خاره لاولو گل ببی یه

قمبار کنده اشته یاله گونا یه                      انی وانن نه کار دغل ببی یه

بششته پش مه ده برشوته اما                  نه ادکی شالنگ سنگل ببی یه

دو چش ده جین جی گرته مه رفقی           تله گوناه نه ره عسل ببی یه

جوون ده بوا پی ده خوی دچینه                  مه خوی دچینده کله ول ببی یه

عه اشتره نزون چیچ دری واندی                 مرتون وانن ته گوناه خل ببی یه

ادر هم سات ژر شویه یون زمونه                 طلا یی لنگری منقل ببی یه

جوونی به بشه پیچ پیچو وانن                    یون مرکیین هچین پس کل ببی یه

دعایی سر مه ره خبر بیارته                       وانن صحرایی مشکل  حل ببی یه
 

تاریخ ارسال: 1391/3/22
تعداد بازدید: 2571