بازدید کل: 347929

بازدید امروز: 172

بازدید دیروز: 226

         پسکل
 
مه هر دو په نقالکی شل ببی یه                مه کله ده وتی جا کل ببی یه

کچاله خس به یی یون ادر سالی               مه جگا تاژه گی پشکل ببی یه

نزوندی نیل بگردی یه چه کرته                   هم کرتوی زیره پلپل ببی یه

حقیقتی خاطر مه رفق وانده                      ته شیرینه زبونو تل ببی یه

مرتون ده ویننده سلی ببرته                      وانده مه خاره لاولو گل ببی یه

قمبار کنده اشته یاله گونا یه                      انی وانن نه کار دغل ببی یه

بششته پش مه ده برشوته اما                  نه ادکی شالنگ سنگل ببی یه

دو چش ده جین جی گرته مه رفقی           تله گوناه نه ره عسل ببی یه

جوون ده بوا پی ده خوی دچینه                  مه خوی دچینده کله ول ببی یه

عه اشتره نزون چیچ دری واندی                 مرتون وانن ته گوناه خل ببی یه

ادر هم سات ژر شویه یون زمونه                 طلا یی لنگری منقل ببی یه

جوونی به بشه پیچ پیچو وانن                    یون مرکیین هچین پس کل ببی یه

دعایی سر مه ره خبر بیارته                       وانن صحرایی مشکل  حل ببی یه
 

تاریخ ارسال: 1391/3/22
تعداد بازدید: 2754