بازدید کل: 347928

بازدید امروز: 171

بازدید دیروز: 226

سلام ای سنگسری                           مه خار خاره همشهری
جوونون ده بواژین                                خا صُب عه نمسری  
 
                         خا دم گرم و خادم گرم
                         خا دم گرم و خا غم کم
 
خا هرجنی کو درین                            جا اهلی مهدی شهرین
اگر پینده په نبین                                اشتون جگا پنرین
 
                         خا دم گرم و خا دم گرم
                         خادم گرم و خا غم کم
 
رشید و با صفا بین                              بالا بالا بالا بین
اگر پینده بمونین                                 همیشه با خدا بین
 
                         خا دم گرم و خا دم گرم
                         خا دم کرم و خاغم کم
 
یون دونیا جا خرابه                              نِه سرتا سر عذابه
آدمی سر بمه وه                               یکه یاله کتابه
 
                         خا دم گرم و خا دم گرم
                         خا دم کرم و خاغم کم
 
خا پینده یاله ببین                              دیم آسمونی بشین
اگر دیم به خدا یین                            مرتون ده دوست هادارین
 
                         خا دم گرم و خا دم گرم
                         خا دم کرم و خاغم کم
 
دونیا یی ویر خلی یه                          نِه کار جا ول ولی یه
امست الحمد لله                               سالی مولا علی یه
 
                         خا دم گرم و خا دم گرم
                         خا دم کرم و خاغم کم
 
محبت جا وسرته                               کی دست سرته کو ورته
مه کو هر جوری بُه یه                         خا دل ده بر ببر ته
 
                         خا دم گرم و خا دم گرم
                         خا دم کرم و خاغم کم
 
جا جم ببین مناره                              پیاده وو سواره
خدا یی هر دو عالم                           خا دل مو کار نداره

                         خا دم گرم و خا دم گرم
                         خا دم کرم و خاغم کم
 
بشین دعا هاکرین                             دعا ثنا هاکرین
اگر هو چو نزونین                               خدا خدا هاکرین
 
                         خا دم گرم و خا دم گرم
                         خا دم کرم و خاغم کم
 
خا درس ده خوی بخونین                     نه قیمت ده بزونین
یون دونیا ده کو ونین                           اگر ند نشناسنین
 
                         خا دم گرم و خا دم گرم
                         خا دم کرم و خاغم کم
 
شوندی خونه به خونه                         بوندی زونه به زونه
دعا کندی همیشه                             خا یکه خار بمونه
 
                         خا دم گرم و خا دم گرم
                         خا دم کرم و خاغم کم
 
کشی سنگ ده هوریؤین                     هوریژین و بوریژین
یکه منی اشرفی                                مه یاری سر واریژین
 
                         خا دم گرم و خا دم گرم
                         خا دم کرم و خاغم کم
 
بگیرین ختمی یا سین                         مرکیین و شکیین
هم جاونونی دعا بو                             پیروزی یی فلسطین
 
                         خا دم گرم و خا دم گرم
                         خا دم کرم و خاغم کم
 
فلسطینی با فرهنگ                          ببی یه جبهه یی جنگ
توب و توفنگی دله                              فخون کنده کلاسنگ
 
                         خا دم گرم و خا دم گرم
                         خا دم کرم و خاغم کم
 
شهیدی خفته در خون                        خا پش گوشویی قربون
اگر صی سال بمونون                          خا ده ویر وناکنون
 
                         خا دم گرم و خا دم گرم
                         خا دم کرم و خاغم کم
 
شهیدی روزیگارین                             ایرونی واقودارین
خدا وندی بواته                                  بهشتی وره دارین
 
                         خا دم گرم و خا دم گرم
                         خا دم کرم و خاغم کم
 
آدم اینن و شونن                               نزوندی عه کشونن
عه حیرونی نه دونیا                           وگردنن دبونن
 
                         خا دم گرم و خا دم گرم
                         خا دم کرم و خاغم کم
 
کیی بر ده واکرین                              دل ده با صفا کرین
هشکین مو قهر هاکرته                      سر کش گیرون هاکرین
 
                         خا دم گرم و خا دم گرم
                         خا دم کرم و خاغم کم
 
مه دلو آس و پاسه                            خاژیر پیی پلاسه
فقیرون ده بواژین                               دونیا جا اسکناسه
 
                         خا دم گرم و خا دم گرم
                         خا دم کرم و خاغم کم
 
اربونی ببو چاره                                 خا می تر ژن بیاره
دب دینه وو بواژه                                نه نه تد گل بواره
 
                         خا دم گرم و خا دم گرم
                         خا دم کرم و خاغم کم
 
تمو دره کنده چو                                هجه نوانده دبو
نمی یه پینده بشو                             دونیا ده کوفه ببو
 
                         خا دم گرم و خا دم گرم
                         خا دم کرم و خاغم کم
 
خا دلو جا وی یار بو                             خا پس هشار هشار بو
دعا هاکرین یون شعر                          هم ده یی یادیگار بو
 
                         خا دم گرم و خا دم گرم
                         خا دم کرم و خاغم کم
 
بوا خاره خدا ده                                  هحمد مصطفا ده
علی یی مرتضا ده                             قبول که هم دعا ده
 
                         خا دم گرم و خا دم گرم
                         خا دم کرم و خاغم کم
 
صح را ده گل نکرین                            ادر دل دل نکرین
یون کیی کو سازنین                           نه نل ده ول نکرین
 
                         خا دم گرم و خا دم گرم
                         خا دم کرم و خاغم کم
 
خا صحرا لاله زار بو                             خا پس هزار هزار بو
خا دونیا بر قراربو                                علی مولا خا یاربو
 
                         خا دم گرم و خا دم گرم
                         خا دم کرم و خاغم کم
 

تاریخ ارسال: 1391/4/31
تعداد بازدید: 2637