بازدید کل: 322927

بازدید امروز: 43

بازدید دیروز: 84

غم وقتی په بونده                   هم ده گیر ووننده
ره ده دبننده                           ورفی کو چو کنده
                     
ورفی پیلو پیلو                         پیندری پاپیلو
اربونی قدیمی                         تندورونی کولو
 
ترنه پیندری دوی                     پینده پیرونی موی
مه  دل ده ببرته                      شغالونی ووی ووی
                   
تی رک اینده شر شر               یاله یوز مو مستر
سفر ده والوکه                        بیرو بنه مه ور
               
دل دینون به دریا                     ره سرین تا صحرا
سورتک دازی دیم مو               بگیرون کتریا
             
آسبه نوی گنوم                       پینده اسبونی دوم
هر جنی خا میله                     نه ده دکرین زوم
            
مسبا با یی کلوا                     مستنه یی حلوا
اربونی نه نون و                      طرفو وو ده شروا
           
کونه نو وابونده                       نو وهانده شونده
یون دونیا نزونده                     اشتره چه کنده
          
هر چی تمو گینده                  چون مچی ته دینده
خدا وقتی اینده                      بر ده تر واکنده
           
در تمومی دونیا                      هر چی بونده پیدا
جین جی وون واشونده           خشکه واش و کرپا
                   
هو چو تو نزونده                     چیچه دره وانده
صحرا ته نظری                       سر واژه نکنده

تاریخ ارسال: 1391/4/31
تعداد بازدید: 2771