بازدید کل: 347929

بازدید امروز: 172

بازدید دیروز: 226

غم وقتی په بونده                   هم ده گیر ووننده
ره ده دبننده                           ورفی کو چو کنده
                     
ورفی پیلو پیلو                         پیندری پاپیلو
اربونی قدیمی                         تندورونی کولو
 
ترنه پیندری دوی                     پینده پیرونی موی
مه  دل ده ببرته                      شغالونی ووی ووی
                   
تی رک اینده شر شر               یاله یوز مو مستر
سفر ده والوکه                        بیرو بنه مه ور
               
دل دینون به دریا                     ره سرین تا صحرا
سورتک دازی دیم مو               بگیرون کتریا
             
آسبه نوی گنوم                       پینده اسبونی دوم
هر جنی خا میله                     نه ده دکرین زوم
            
مسبا با یی کلوا                     مستنه یی حلوا
اربونی نه نون و                      طرفو وو ده شروا
           
کونه نو وابونده                       نو وهانده شونده
یون دونیا نزونده                     اشتره چه کنده
          
هر چی تمو گینده                  چون مچی ته دینده
خدا وقتی اینده                      بر ده تر واکنده
           
در تمومی دونیا                      هر چی بونده پیدا
جین جی وون واشونده           خشکه واش و کرپا
                   
هو چو تو نزونده                     چیچه دره وانده
صحرا ته نظری                       سر واژه نکنده

تاریخ ارسال: 1391/4/31
تعداد بازدید: 2969