بازدید کل: 330916

بازدید امروز: 155

بازدید دیروز: 211

آن زلف سیاه کافرنیش
                                             ایمان مرا گرفت از من
در نقطۀ ابتدای هستی
                                             پایان مرا گرفت از من
در سایه نعمت فراون
                                             دندان مرا گرفت از من
چشم دل و دیده سیر گردید
                                             گر خوان مرا گرفت از من
بردم به مقام شافح فقر
                                             عنوان مرا گرفت از من
چون بی سروپایی مرادید
                                              سامان مرا گرفت از من
لابد خطری بشوکتم بود
                                              گر شان مرا گرفت از من
تا روح مرا عروج بخشد
                                              این جان مرا گرفت از من
دزدی بهوای عشقبازی
                                              همیان مرا گرفت از من
در شهر خیال بوهریره
                                              انبان مرا گرفت از من

تاریخ ارسال: 1390/9/12
تعداد بازدید: 1887