بازدید کل: 347920

بازدید امروز: 163

بازدید دیروز: 226

ای شمع آتش پای من
                                                      ای انجمن آرای من
یار دل تنهای من
                                                      مولا علی مولای من
 
                         ای لؤلؤی لالای من
                         مولاعلی مولای من     
 
گل آیتی از روی تو
                                                      شب خفته در گیسوی تو
مه گوشۀ ابروی تو
                                                     من محو گفتو گوی تو
 
                         ای لؤلؤی لالای من
                         مولاعلی مولای من     
 
گلباغ جان را رنگ و بو
                                                    آلاله گان را آبرو
ای چشمه سار دشت هو
                                                    ده جان مارا شستشو
 
                         ای لؤلؤی لالای من
                         مولاعلی مولای من     
 
سر خیل کوچ اولیا        
                                                   همکاروان انبیا
ای دست و بازوی خدا
                                                   یا باحسن یا ایلیا
 
                         ای لؤلؤی لالای من
                         مولاعلی مولای من     
 
ای ساقی بزم شهود
                                                  میخانۀ صهبای جود
ای کعبۀ بود و نبود
                                                  مسجود مردان سجود
 
                         ای لؤلؤی لالای من
                         مولاعلی مولای من     
 
ای ترجمان هل اتی
                                                 آیینه داد مصطفا
ای یاور شاه و گدا
                                                 کن گوشۀ چشمی به ما
 
                         ای لؤلؤی لالای من
                         مولاعلی مولای من     
 
ای قبلۀ اهل نیاز
                                                ای مستی و شکر نماز
ای یاور میر حجاز
                                                در برزخ ما کن فراز
 
                         ای لؤلؤی لالای من
                         مولاعلی مولای من     
 
ای جلوۀ شام و سحر
                                                ای روشنی بخش قمر
ای عارفان را تاج سر
                                                شرح تو کردم مختصر
 
                         ای لؤلؤی لالای من
                         مولاعلی مولای من  

تاریخ ارسال: 1390/9/12
تعداد بازدید: 2844