بازدید کل: 347923

بازدید امروز: 166

بازدید دیروز: 226

یاعلی ای گل آفرینش
                                                     دست قدر نمای ستایش
کار من التماس است و خواهش
                                                    ده گناه دلم را تو کاهش
 
                            یاعلی یا علی یا علی جان
                             در دلم نور ایمان بتابان
 
یاعلی ای شه ملک هستی
                                                    صورت و معنی حق پرستی
در نظر گاه من چون نشستی
                                                    تار و پود دلم را گسستی
 
                            یاعلی یا علی یا علی جان
                             در دلم نور ایمان بتابان
 
یا علی  جان تو دانی نیازم
                                                    قبلۀ حاجتی در نمازم
با منی در نشیب و فرازم
                                                    قدرتی تا که خود را نبازم
 
                            یاعلی یا علی یا علی جان
                             در دلم نور ایمان بتابان
 
یا علی سورۀ هل اتایی
                                                    مصحف خاطر مصطفایی
آسمانی و بالا بلایی
                                                    دست قدرت نمای خدایی
 
                            یاعلی یا علی یا علی جان
                             در دلم نور ایمان بتابان
 
کو مهی تا به روی تو ماند
                                                    کو شبی تا به موی تو ماند
کو شمیمی که بوی تو ماند
                                                    مأمنی تا به کوی تو ماند
 
                            یاعلی یا علی یا علی جان
                             در دلم نور ایمان بتابان
 
رو مکن خواهش خویشی من
                                                    کن تو یک رو کم وبیشی من
در پذیر این پس و پیشی من
                                                    خاصّه شاهی و درویشی من
 
                            یاعلی یا علی یا علی جان
                             در دلم نور ایمان بتابان
 
یا علی من که در حال جنگم
                                                    بسته این جنگ با نام وننگم
پا به ره مانده پابوس سنگم
                                                    همتّی تا ز سنگی نلنگم
 
                            یاعلی یا علی یا علی جان
                             در دلم نور ایمان بتابان
مرد تنهای هر دو جهانی
                                                    علم و آگاهی و نکته دانی
گرچه از چشم مردم نهانی
                                                    هر زمان را امام زمانی
 
                            یاعلی یا علی یا علی جان
                             در دلم نور ایمان بتابان
 
کشور عشق را پادشاهی
                                                    رهروان را خداوند راهی
بی کسان را تو پشت و پناهی
                                                    آبروی من رو سیاهی
 
                            یاعلی یا علی یا علی جان
                             در دلم نور ایمان بتابان
 
آتش سرخ و پژواک طوری
                                                    ترجمان سپیدار نوری
همنشین سلیمان و موری
                                                   عارفان را تو سنگ صبوری
 
                            یاعلی یا علی یا علی جان
                             در دلم نور ایمان بتابان
 
در تو دیدم حضور خدا را
                                                    نور عشق و صفا و وفا را
کن زلطفت اجابت دعا را
                                                    بر مگردان ز دراین گدا را
 
                            یاعلی یا علی یا علی جان
                             در دلم نور ایمان بتابان
 
یا علی ای خداوند ایمان
                                                     واژۀ سبزدیوان یزدان
رونمای همه رو نمایان
                                                     از خراباتیان رو مگردان
 
                            یاعلی یا علی یا علی جان
                             در دلم نور ایمان بتابان
 
ای گل سرخ و شب بو ولادن
                                                     ای زر سرخ و فولاد و آهن
از صناعات شعری  پُرفن
                                                     هر چه گفتم کم آورده ام من
 
                            یاعلی یا علی یا علی جان
                             در دلم نور ایمان بتابان
 
ناخدا ای خداوند دریا
                                                     همچو ابری به این کشته  بازآ
یا علی بر سر خوان صحرا
                                                     باده دادن ز تو خوردن از ما
 
                            یاعلی یا علی یا علی جان
                             در دلم نور ایمان بتابان
 
نکهت گل نسیم بهاری
                                                     نغمۀ رود و صوت هزاری
کشور عشق را شهریاری
                                                     یا علی نخبۀ روزگاری
 
                            یاعلی یا علی یا علی جان
                             در دلم نور ایمان بتابان
 
یا علی مرد دریا سرشتی
                                                     آبرودار دیر و کنشتی
سبز و رویا ترین موج کشتی
                                                     قصر فردوس و حور و بهشتی
 
                            یاعلی یا علی یا علی جان
                             در دلم نور ایمان بتابان
 
یا علی صاحب اختیاری
                                                     عشق را برترین یادگاری
لشکر عشق را شهسواری
                                                      سر بلندی ز روزشماری
 
                            یاعلی یا علی یا علی جان
                             در دلم نور ایمان بتابان
 
 

تاریخ ارسال: 1390/9/12
تعداد بازدید: 2962