بازدید کل: 347916

بازدید امروز: 159

بازدید دیروز: 226

1390/7/10

خانه

کسی که درب خانه را می بندد , پای خدا را به آن خانه می برد .

1390/7/10

سرعت

انسان ورای سرعتی است, که زمان و مکان از آن عاجز است .

1390/7/10

یگانگی

انسانها اگر گرد هم آیند و یگانگی را حفظ کنند , خدا را خواهند دید .

1390/7/10

غصّه

برای آن چیزی که از دست می دهیم غصّه نخوریم . غصّه آن چیزی دارد که بدست می آوریم .

1390/7/10

آگاهی

انسان خودرأی ,درب تمام آگاهیها را به روی خود می بندد.

1390/7/10

پندار نیک

همیشه در پندار نیک باشید . چرا که گفتار و کردار نیک بدنبال آن می آید .