بازدید کل: 335024

بازدید امروز: 129

بازدید دیروز: 175

چون علی از همه فراتر بود
                                                  سرگل عشق اهل باور بود
این خدا گونه وحی منزل عشق
                                                  ظاهر و باطن پیمبر بود
ظاهراً رنگ آدمیّت داشت
                                                  باطناً جبرئیل بی پر بود
می شکست از میانه بت ها را
                                                  چون علی از همه خداتر بود
واژه ها گر کند مرا یاری
                                                  گویم اورا در کجای دفتر بود
گفت مردی زمردم صحرا
                                                  که به دل آشنای حیدر بود
بخدای جهان خورم سوگند
                                                  که محمّد علی دیگر بود

تاریخ ارسال: 1391/2/9
تعداد بازدید: 2790