بازدید کل: 323281

بازدید امروز: 100

بازدید دیروز: 97

در انتظار ظهوریم یا امام زمان
                                                            زهر چه غیر تو دوریم یا امام زمان
به کاروان خدایان عشق تو شب و روز
                                                             به شاهراه عبوریم یا امام زمان
به صبر دعوتمان میکنند و ما از جان
                                                             بسان صخره صبوریم یا امام زمام
به امر واجب تو در سلوک عریانی
                                                            چو ماه شبزده عوریم یا امام زمان
به چشم موسی لب تشنه در سراب خیال
                                                             لهیب آتش طوریم یا امام زمان
گرفته ظلم جهان را برغم استکبار
                                                            خریدۀ زر و زوریم یا امام زمان
تو با کیان سلیمانی و همه چون مور
                                                             به زیر سمّ ستوریم یا امام زمان
اگرکه روز همه شب بود بدولت عشق
                                                            سفیر سورۀ نوریم یا امام زمان
بنام نامی تو در حریم حرمت عشق
                                                            همیشه  غرق غروریم یا امام زمان
رسید مژدۀ وصلت ز هاتف صحرا
                                                            ازآن به جشن و سروریم یا امام زمان
بیا بیا که من و مردمان مهدی شهر
                                                            در انتظار ظهوریم یا امام زمان

تاریخ ارسال: 1391/2/9
تعداد بازدید: 2763