بازدید کل: 336149

بازدید امروز: 82

بازدید دیروز: 189

سیاه مشق دلم را هزار پاره کنید
                                                   نثار مقدم مردان جشنواره کنید
شما که چاره دردید مرد غیرت را
                                                   برای این دل بیچاره نیز چاره کنید
هوس بجلد دلم رفته همچو اهریمن
                                                   برای حفظ سلامت زمن کناره کنید
عصای پیری مارا عبث مسوزانید
                                                   بیاد کودکیم چوب گاهواره کنید
برای کشف رموز سیاه نامه من
                                                   نظر به مزرعه پنبه بهاره کنید
برای دیدن ارژنگ مانی صحرا
                                                   کتاب جنگل پر کاره را نظاره کنید
هزاره ای که گرفتید بهر حافظ عشق
                                                   سزاست گرکه هزاران هزار باره کنید

تاریخ ارسال: 1391/2/8
تعداد بازدید: 1849