بازدید کل: 323284

بازدید امروز: 103

بازدید دیروز: 97

سیاه مشق دلم را هزار پاره کنید
                                                   نثار مقدم مردان جشنواره کنید
شما که چاره دردید مرد غیرت را
                                                   برای این دل بیچاره نیز چاره کنید
هوس بجلد دلم رفته همچو اهریمن
                                                   برای حفظ سلامت زمن کناره کنید
عصای پیری مارا عبث مسوزانید
                                                   بیاد کودکیم چوب گاهواره کنید
برای کشف رموز سیاه نامه من
                                                   نظر به مزرعه پنبه بهاره کنید
برای دیدن ارژنگ مانی صحرا
                                                   کتاب جنگل پر کاره را نظاره کنید
هزاره ای که گرفتید بهر حافظ عشق
                                                   سزاست گرکه هزاران هزار باره کنید

تاریخ ارسال: 1391/2/8
تعداد بازدید: 1762