بازدید کل: 335014

بازدید امروز: 119

بازدید دیروز: 175

همسر مهربان تر از مادر                                             با وجود تو زندگی پویاست

عمر من با همه نشیب و فراز                                      همۀلحظه های آن زیباست

در کنار تو خانۀ تنگم                                                   وسعتی همچو آسمان دارد

ابر پربار مهربانی تو                                                    بر سرم چون ستاره می بارد

پنج گل پروریده ای در باغ                                            هر یکی بهتر از هزاران گل

بچه های گل تو در دنیا                                               پنچ رودند و صاحب یک پل

همسرم همسفر آوازم                                                انتها را ز دور می بینم

در کنار تو خوب می دانم                                              باز هم چون همیشه گل چینم

سیزده ساله دختری بودی                                          دختر اولی که می زادی

بهر آن در طبیعت بازی                                                 از دو چشم عروسک افتادی

روح ایثار همسر خوبم                                                 تازه فهمیدم که آزادم

خون دل خورده ای بخاطر من                                       در کنارت اگر که دلشادم

همسرم ای مسافر خسته                                          شرمگینانه سخت معتذرم

آرزو دارم این اواخر عمر                                                بار داغ ترا دگر نبرم

کاش یک شب به لحظۀ پرواز                                        با هم ازاین خرابه پر بکشیم

توسنی کرده زین گذرگاهان                                         شیهه در عالم دگر بکشیم

همسرم هم قطار دایم من                                          ما سوار قطار دنیائیم

کوله باری پر از محبت و مهر                                         رهسپاران کوی فردائیم

همسرم رهنورد دائم مهر                                            دوست دارم بدین هم آوازی

در همان صبح روز رستاخیز                                          من به تو تو به من بپردازی

همسر پاک و صاف و با تقوا                                          در نماز طلب دعایم کن

خبری یافتی اگر از عشق                                             در همان آسمان صدایم کن

همسر عارفم قسم به حضور                                        یک دو دنیا قلندری کردی

هرکجا یاد مادرم کردم                                                  در حق ما تو مادری کردی

همسرم هم کلام تنهایم                                              با تو بودن جهان من زیباست  
   
در بهشتم اگر نگه دارن                                                بی تو بودن جهنمی سوزاست

همسرم کوه صبر و سر سختی                                    پای من محکم از ارادت تست

بدی و خوبی و نشیب و فراز                                          هرچه را می کنی عنایت تست

همسرم طاقت نبودِ ترا                                                 من ندارم خدا گواه من است

عشق تو در همیشۀ عمرم                                           چلچراغی به سر پناه من است

کاش من زودتر زتو ای یار                                              رهسپار از این جهان باشم

بی تو راضی مشو بمانم من                                         بار سنگین این و آن باشم

همسرم در کتاب همسفری                                          بهترین جلوه گاه تفسیری

در دل عشقبازی من یک عمر                                         تو همان دختری اگر پیری


*توضیحا این اشعار چاپ نشده اند.

تاریخ ارسال: 1391/2/8
تعداد بازدید: 1903