بازدید کل: 322928

بازدید امروز: 44

بازدید دیروز: 84

  مس بابا              
 
مس بابا ته ره با با نبونده                      کد خدا ته ره خدا نبونده

نون کور نبه وو نترسه آدم                      یکه لقمه مون گدا نبونده

گوت چو ده وگرته کی ره شونده            انداک کو ته ره عصا نبونده

پوشتنا اگر نیونده خرما                         خرما ته ره پوشتنا نبونده

هر چی پینده دل دینی به دریا              دکلو مه دل رضا نبونده

هر چی سری جایی خویش محفوظ       سر گیرا کو لمچخا نبونده

هر ساله خا درسه آب با با                    هم درس کو جا آب بابا نبونده

ای آدمی بد بیار په به                          شیطون اده بد ادا نبونده

اگر چه جا چین جی وون واشونده          مورشوو انر پا پا نبونده

ادویه هگرته خیل ره شونده                   پوتنک ته ره نا نا نبونده

دایم دره ورجه وورجه کنده                    تجبی چه تد جفا نبونده

یکه کاتا داری مو بیزاره                         یکه وانده مد کاتا نبونده

از دستی بلا نناله ای یار                      درویشی کو بی بلا نبونده

دونیا  اگر انجو مون بشوین                    صحرا کو ممو جوا نبونده
 

تاریخ ارسال: 1391/3/22
تعداد بازدید: 2454