بازدید کل: 322932

بازدید امروز: 48

بازدید دیروز: 84

          موجک
 
مرتون ده اگر محک ژننده                      اشتون ده دره کلک ژننده

 موقعی سومه کو حال ندانده                دب نژننده لیتک ژننده

اشتون ده ادر تو وه دکنده                     له له یی جگا توتک ژننده

چشمک نژننده چون بی حاله                بی خوتی مه ره موجک ژننده

دونیا دلی تر وگاردننده                         هر چی ده کو نا خونک ژننده

په دیفار هاژی یه هر چی واندی             په به نکره روکک ژننده

نه نه ته بلا ده عه بگردی                     چی ده یه دره پینک ژننده

ته چشی اسوره مه ده وانده                شوی ده دره پیلک ژننده

در  حکمی عدالته معلم                       چی ره تو مه ده کوتک ژننده

اشتون کتی وو ده ناز کنده                   هم کاتونی دیم ده چک ژننده

ملهم بیارته وو استو استو                    مه زخمی سر ده نمک ژننده

ویرونی ده جا آباد واکنده                      چوی کو کویری تک ژننده

سازندگی یی کو تو هاکنده                  دشمون ده دره پاتک ژننده

فقیری کاتا ندانن لاولو                          تو یی کو پسون ده لک ژننده

ای ابری کرم رگر نواره                           صحرا ده ترک ترک ژننده
 

تاریخ ارسال: 1391/3/22
تعداد بازدید: 2435