بازدید کل: 322933

بازدید امروز: 49

بازدید دیروز: 84

ای شمع آتش پای من
                                                      ای انجمن آرای من
یار دل تنهای من
                                                      مولا علی مولای من
 
                         ای لؤلؤی لالای من
                         مولاعلی مولای من     
 
گل آیتی از روی تو
                                                      شب خفته در گیسوی تو
مه گوشۀ ابروی تو
                                                     من محو گفتو گوی تو
 
                         ای لؤلؤی لالای من
                         مولاعلی مولای من     
 
گلباغ جان را رنگ و بو
                                                    آلاله گان را آبرو
ای چشمه سار دشت هو
                                                    ده جان مارا شستشو
 
                         ای لؤلؤی لالای من
                         مولاعلی مولای من     
 
سر خیل کوچ اولیا        
                                                   همکاروان انبیا
ای دست و بازوی خدا
                                                   یا باحسن یا ایلیا
 
                         ای لؤلؤی لالای من
                         مولاعلی مولای من     
 
ای ساقی بزم شهود
                                                  میخانۀ صهبای جود
ای کعبۀ بود و نبود
                                                  مسجود مردان سجود
 
                         ای لؤلؤی لالای من
                         مولاعلی مولای من     
 
ای ترجمان هل اتی
                                                 آیینه داد مصطفا
ای یاور شاه و گدا
                                                 کن گوشۀ چشمی به ما
 
                         ای لؤلؤی لالای من
                         مولاعلی مولای من     
 
ای قبلۀ اهل نیاز
                                                ای مستی و شکر نماز
ای یاور میر حجاز
                                                در برزخ ما کن فراز
 
                         ای لؤلؤی لالای من
                         مولاعلی مولای من     
 
ای جلوۀ شام و سحر
                                                ای روشنی بخش قمر
ای عارفان را تاج سر
                                                شرح تو کردم مختصر
 
                         ای لؤلؤی لالای من
                         مولاعلی مولای من  

تاریخ ارسال: 1390/9/12
تعداد بازدید: 2591